Ochrana osobních údajů a soukromí

 

KDO JSME A NA KOHO SE MŮŽETE OBRACET VE VĚCECH OCHRANY VAŠEHO SOUKROMÍ

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete za níže uvedenými účely, jsou zpracovávány naší společností Albatros Media a.s., se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha, IČ 283 77 141, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka č. 14206 (dále jen „naše společnost“ nebo „správce”).

S Vašimi osobními údaji nakládáme v mezích obecně závazných právních předpisů a dbáme na to, aby nedošlo k neoprávněnému nakládání, případně k jejich zneužití. Vašeho soukromí si vážíme a respektujeme ho.

Některé z vámi poskytovaných údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“). Zpracování osobních údajů je nezbytnou součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom Vám nemohli poskytnout naše služby, uzavřít s Vámi smluvní vztah a plnit povinnosti z něj vyplývající.

V případě, Vašich otázek týkajících se ochrany Vašich osobních údajů, případně při uplatňování Vašich práv uvedených v odstavci “Poučení o vašich právech” a v odstavci “Právo namítat“, se na nás neváhejte obrátit.

E-mail: gdpr@albatrosmedia.cz

Telefon: +420 261 397 200

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?

Vyplnění kontaktního formuláře

Osobní údaje máme přímo od Vás. Abychom se s Vámi mohly kontaktovat, budeme od Vás potřebovat následující údaje:

 • Jméno a příjmení
 • telefon
 • e-mail

Údaje nám poskytujete dobrovolně avšak bez výše uvedených osobních údajů není možné se s Vámi kontaktovat a jednat o smlouvě.

ÚČELY ZPRACOVANÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVANÍ

Berte, prosím, na vědomí, že výše uvedené údaje zpracováváme pro účely:

oprávněného zájmu, a to kontaktování, jednání o smlouvě. Vámi poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro kontaktování za účelem bližšího představení, prezentace zboží a jednání o smlouvě.

plnění smluvní povinnosti, a to uzavření smlouvy. Pokud se rozhodnete s námi uzavřít kupní smlouvu, Vámi poskytnuté údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy, na plnění smluvních povinností – vyřízení objednávky, dodání zboží, fakturace a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

plnění právní povinnosti – archivace, plnění požadavků dle GDPR

Na výše uvedené účely se Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nevyžaduje.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme v závislosti na účelu. V případě smluvního vztahu nebo oprávněného

zájmu Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání těchto účelů a následně i po jejich ukončení podle archivačních lhůt uvedených v platných právních předpisech.

KDOPŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim datům či k jejich jinému zneužití.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty a zpřístupněny partnerům, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o dodavatele IT služeb.

POUČENÍVAŠICH PRÁVECH

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo na omezení zpracovaní osobních údajů
 • Právo na přenosnost osobních údajů
 • Právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodovaní včetně profilovaní
 • Právo namítat
 • Další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

PORUŠENÍ VAŠICH PRÁV

Zároveň Vás informujeme, že v případě podezření, že Vaše osobní údaje jsou zpracované neoprávněné, máte právo podat Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha, stížnost.