Objednat knihu

Blog

Video prezentace knihy

Epopej, klenot darovaný Bartoloměji I.

Světově unikátní velkoformátová publikace s názvem epopej autora Jana Williama Drnka, který se svým týmem digitalizoval celou Muchovu Slovanskou epopej, byla tuto sobotu při velkolepé slavnostní příležitosti předána nejvyššímu představiteli pravoslavné církve, konstantinopolskému arcibiskupovi a pravoslavnému patriarchovi, Bartoloměji I.

Předání u příležitosti oslav svátku sv. Ondřeje

Slavnostní předání proběhlo 30.11.2019, tedy v den, který je tradičně zasvěcen svátku sv. Ondřeje, prvního z apoštolů. Velkolepé oslavy svátku se konaly tradičně v patriarchálním chrámu sv. Jiří v istanbulské čtvrti Fanar. V rámci ekumenické výměny pozdravů v souvislosti se svátky svatých patronů přijela při této příležitosti na návštěvu Ekumenického patriarchátu též delegace předních vyslanců církve římskokatolické. Tím byl akcentován důležitý sjednocující akt v rámci ekumenického dialogu těchto dvou sesterských církví.

Světově unikátní publikace součástí vrcholné církevní události

Předání „epopeje“ rezonovalo s vrcholně slavnostní atmosférou velkolepé církevní události. Publikace vzbudila mimořádný zájem všech zainteresovaných a po právu sklidila velký ohlas. Pro své mimořádné provedení je považována za naprostý světový unikát.

Slovanská symbolika díla

Jan W. Drnek uvedl, že se cítí mimořádně poctěn příležitostí prezentovat své dílo na této úrovni. Symbolika Muchova díla propojuje naši národní historii s všeslovanským odkazem a v neposlední řadě připomíná též úlohu pravoslaví pro formování duchovně-kulturního rozvoje společenství slovanských národů.

Bartoloměj I., „Zelený patriarcha“

Bartoloměj I. (*1940), známý též pod přízviskem „Zelený patriarcha“, se na poli světového dění proslavil především pro své výrazné ekologické smýšlení a aktivity směřující k upozornění na nezbytnost ochrany našeho životního prostředí.

Titul ekumenického patriarchy Konstantinopole představuje historicky silný titul, ale na rozdíl od papeže, v kontextu římskokatolické církve, má ve světě východního pravoslaví pouze malou přímou výkonnou moc.

Díky síle své osobnosti proměnil patriarcha Bartoloměj reprezentativní roli svého úřadu v pozici s mimořádnou duchovní autoritou. Hlásá jasnou morální vizi, ve které dominuje zájem o životní prostředí. Věrný duchu pravoslavných tradic je přesvědčen, že ekologické otázky jsou ve své podstatě především duchovní podstaty. Zdůrazňuje, že svět, ve kterém Bůh Stvořitel používá přírodu a vesmírné pochody ke své manifestaci, si zaslouží úctu a péči od lidských bytostí. Patriarcha pravděpodobně více než kterýkoli jiný náboženský či duchovní vůdce akcentuje tuto spirituální dimenzi environmentalismu.

Samotný název postu „ekumenický patriarcha“ historicky odkazuje na pastorační odpovědnost patriarchy za „celý obydlený svět“. Důraz je kladen na odpovědnost lidí za svět, ve kterém žijí.


Fotografie ze slavnostního předávacího ceremoniálu:

Dar Bartolomějovi I.   Kniha epopej darovaná Bartolomějovi I.  

Dar Bartolomějovi I.   Kniha epopej darovaná Bartolomějovi I.